Bấm vào đây để xem báo cáo thường niên online, các thành tựu phát triển, sự kiện và các số liệu của năm 2019 .